Fizetési megoldás
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) célja, hogy a Kiosksystems Kft. minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.
Alábbi feltételek a Kiosksystems Kft. -től való termékvásárlás, gyártás, fejlesztés, illetve szerviz szolgáltatás igénybe-vétele esetén is érvényesek. Az ÁSZF-től való eltérés csak akkor lehetséges amennyiben a Vevő és Kiosksystems Kft. között eltérő tartalmú szállítási/megbízási szerződés került megkötésre.

Árak, árajánlatok, érvényességük

Az egyeztetett és kiajánlásra került árak a törvényben meghatározott Áfa nélkül, nettóban értendők. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg másban, akkor a Kiosksystems Kft. által ajánlott árak az Nemesvámosi telephelyünkön történő átadás-átvételre, csomagolással együtt (szakszerű belföldi szállításra előkészítve) értendők. Tehát a termékek vételára alapesetben nem tartalmazza a szállítási, speciális csomagolási (EUR raklap, légi szállításra való felkészítés stb.), illetve beüzemelési költségeket, amennyiben a megrendelő arról írásos, tételes ajánlatot nem kapott.
Kiosksystems Kft. által kiadott árajánlatok 30 naptári napon belül, továbbá az ajánlat-kiadáskori hivatalos USD és EUR középárfolyam 5%-nál kisebb ingadozása estén érvényesek. Ellenkező esetben a Kiosksystems Kft. fenntartja magának a jogot az árak korrigálására. Fentiek alól kivételt képez az az árajánlat, melyben az árak érvényességéről Kiosksystems Kft. másként rendelkezik.
Hosszú távú szerződések és megrendelések esetén (pl. átalánydíjas szervizellátás) az árak legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek az infláció, a műszaki elhasználódás és egyéb előre nem látható tényezők ellensúlyozása céljából.

Megrendelés módja

Cégünk magánszemélyek (természetes személyek) számára nem szolgáltat, és nem értékesít termékeket. Cégünktől kizárólag vállalkozással rendelkező partnerek vásárolhatnak.
A fizetés alapját a kiállított számla képezi.
Kiosksystems Kft. -től történő termékvásárlás írásos árajánlat alapján történik. Ha megrendelő írásos árajánlat hiányában rendel terméket, úgy az általa ismert árat, az ajánlat tárgyát, és annak műszaki paramétereit a megrendelésben feltüntetni köteles. Valamennyi megrendelt termék és szolgálatás ára továbbá annak műszaki tartalma is csak abban az esetben érvényes, ha azt Kiosksystems Kft. írásban, a megrendelést követően visszaigazolta.
A megrendelés kizárólag írott formában történhet, elektronikus levél (e-mail), vagy cégünknél kitöltött rendelési lap segítségével. Amennyiben a megrendelésben szerepel az elvárt teljesítési határidő-és azt a Kiosksystems Kft. raktárról, azonnal teljesíteni tudja, úgy nem minden esetben küld visszaigazolást a megrendelésről.
A megrendeléskor nem specifikált műszaki paraméterekre (Pl.: anyagminőség, szín, előre telepített op. rendszer stb.) vonatkozóan a megrendelés visszaigazolását követően semmilyen felelősséget a Kiosksystems Kft nem vállal, attól utólag eltérni csak külön kiegészítő árajánlat, és szállítási határidő módosításának elfogadása esetén lehetséges.
Az 1 millió forintot meghaladó nem raktári termékek vagy egyedi gyártású termék rendelése esetén terméktől függően 30%-70% előleg fizetése szükséges.
A megrendelés csak az előleg beérkezésétől érvényes, a vállalt teljesítési határidő innentől számítandó.

Megrendelés lemondása

A Megrendelő a megrendeléstől bármikor elállhat, de csak a még nem teljesített megrendeléshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a megrendelés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, továbbá a megrendelésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, valamint meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.
Amennyiben a megrendelést a megrendelő lemondja, és előlegfizetés, illetve vételár-kiegyenlítés részben /egészben megtörtént, úgy az átvett összeget a Kiosksystems Kft. csak abban az esetben fizeti vissza maradéktalanul, ha az át nem vett termékre vonatkozó megrendelést anyagi következmények nélkül törölni tudja.

Vállalkozási szerződések

A Vállalkozási szerződés a Vállalkozó által készített árajánlat vagy Megrendelő által küldött megrendelés és annak vállalkozó általi visszaigazolásával, ill. az előleg megfizetésekor jön létre.
Külön szállítási szerződés aláírásától a Kiosksystems Kft. minden esetben elzárkózik, amennyiben a megrendelő felé már előlegszámla vagy az adott megrendeléssel kapcsolatban bármilyen pénzügyi tranzakció történt, beleértve pro-forma számla kiállítását is. Ebben az esetben Kiosksystems Kft. kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jár el a teljesítés során.
Nagyobb volumenű projektre vagy gyártási tevékenységre az ÁFSZ-től eltérő kondíciókkal csak előzetes egyeztetés és külön vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg van lehetőség.

Teljesítés, átadás-átvétel, garancia

Amennyiben a Kiosksystems Kft. a teljesítés ellenértékéről kiállított számlán vagy külön vállalkozási/ szállítási szerződésben másként nem rendelkezik, úgy a garanciális időtartam az eladott/ gyártott termék vonatkozásában 12 naptári hónap (Külföldi értékesítés esetén a fogadó - értsd: felhasználási hely - ország jogszabályainak megfelelő garanciális időtartam), mely a Kiosksystems Kft. Nemesvámosi szervizében érvényesíthető.
Alkatrész vásárlásakor a garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha azt szakember, szerződött viszonteladó vagy Kiosksystems Kft. alkalmazottja szerelte be.
Megrendelő köteles a Kiosksystems Kft. -től vásárolt árut, vagy igénybe-vett szolgáltatás megfelelőségét mennyiségi és minőségi átadás-átvétellel legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításáig ellenőrizni. Postai vagy bérfuvarozási illetve futár általi kézbesítés esetén ez a határidő a csomag átvételének időpontját követő 24 munkaóra. Ezek után már a megrendelő nem élhet mennyiségi és minőségi kifogással a teljesítés helyességére vonatkozóan. Az átadás-átvételről minden esetben jegyzőkönyv vagy szállítólevél kerül kiállításra.

Korlátozott garancia vonatkozik az érintőképernyő szenzorfelületére , amennyiben önálló alkatrészként vagy monitorral egybeépítve kerül cégünktől megvásárlásra. A terméket az átvételt követő 24 munkaórán beül le kell tesztelni a vevőnek, és amennyiben szállítási sérült úgy a garanciális csere jogával ezen időintervallumban élhet. Ezt követő időszakban a szenzor működésképtelenségét már csak fizikai sérülés okozhatja, így cégünk ezen meghibásodást már nem kezeli garanciális eseményként


Helyszíni garanciális javítás esetén a megrendelő kötelezettsége biztosítani a javítás helyszínére való bejutást, és a helyszíni javításhoz lehető legközelebb eső parkolás  és annak esetleges költségének biztosítását. Amennyiben a helyszíni szerviz az egyeztetett kiszállási időpontban nem a Kiosksystems Kft.-nek felróható okok miatt nem kezdhető meg (vagy nem zárható le), úgy a szervízcsapat 4 000.- HUF + ÁFA / megkezdett félóra várakozási díj felszámítása mellett várja meg a munka megkezdésének (vagy befejezésének) ügyfél általi lehetővé tételét. Ilyen akadályozó tényezők pl.: Javítandó eszköz kinyitásához szükséges kulcsok vagy belépési engedélyek hiánya, munka leigazolásáért vagy átvételéért / átvevő oldali tesztelő technikai személyzetre várakozás. Ilyen esetben a szervizcsapat lejegyzőkönyvezi a várakozás okát és idejét, melyet a megrendelő a munkával együtt köteles leigazolni.
A garancia érvényesítés alapfeltétele, hogy az ügyfél semmilyen lejárt fizetési határidőjű hátralékkal nem rendelkezik a Kiosksystems Kft. felé. A garancia érvényesítésének feltétele az eredeti számla, melyet Kiosksystems Kft. állított ki. A garanciát Kiosksystems Kft. -vel szemben csak és kizárólag a termék megrendelője (számlán szereplő vevő) érvényesítheti abban az esetben, ha kifizetetlen, vagy részben kifizetett termékről van szó.
Meghibásodott termék cseréje, javítása az erre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerint történik.

Számlafizetés és fizetési feltételek

Számla fizetési határideje 8 naptári nap. A fizetés módja átutalás. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Viszonteladói áron történő vásárlás alapfeltétele, hogy a termék teljes vételára az átadás-átvételig kiegyenlítésre kerüljön. Ettől eltérő fizetési feltételekről a felek szállítási szerződés aláírásával másként rendelkezhetnek. Halasztott fizetés csak ügyfél minősítéssel egybekötött külön megegyezés alapján lehetséges.
Megrendelő a kialkudott vételárból az átadás-átvételi eljárást követően semmilyen indokkal, illetve jogcímen nem tarthat vissza.
A megrendelő a Kiosksystems Kft. által kiállított számlákat köteles határidőre kiegyenlíteni.
Késedelmes fizetés esetén Kiosksystems Kft. az aktuális jegybanki alapkamat dupláját számítja fel a késedelmes napok száma és a késedelmi összeg alapján. Kiosksystems Kft. késedelem esetén egy fizetési felszólítást küld, melynek hatására a számla kiegyenlítésének 3 naptári napon belül meg kell történnie. Egyéb esetben Kiosksystems Kft. a késedelmes összeget és kamatait, az összes behajtással kapcsolatban felmerülő költséggel egyetemben (ügyvédi díjak, kamatok, postaköltségek stb) jogi behajtási útra tereli.
Megrendelő a Kiosksystems Kft. által kiállított számla tartalmával, illetve bármilyen tartalmi elemével szemben az átvételt követő 2 munkanapon belül emelhet kifogást.
A legyártott, beszerzett, leszállított vagy felszerelt, de ki nem fizetett termék ill. berendezés a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Kiosksystems Kft. elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez a termék ill. berendezés a Kiosksystems Kft. írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhatnak biztosítékul, nem terhelhetők fedezetként, nem szállítható el máshová. Tehát az eszközök vagy termékek tulajdonjogát a Kiosksystesm Kft a vételár kifizetéséig fenntartja.

Felelősség korlátozása

Kiosksystems Kft. csak akkor felelős termékeivel, azoknak használatával kapcsolatban felmerülő egyéb károkért, amennyiben durva gondatlansága egyértelműen bizonyított (szerelési hibák, nem szabványos kivitelezés stb.).
Kiosksystems Kft. gyártási felelőssége az alábbiakra nem terjed ki, és minden esetben kizárt:

  • magán a tárgyon lévő kárra
  • különösképpen a közvetett károkat
  • harmadik személy igényéből származó
  • megrendelővel szembeni károkra
  • hibák következményeiből származó károkra
  • késedelmi károkra
  • elmaradt nyereségre
  • ki- és beépítési költségekre
  • útiköltségekre és transzportköltségekre
  • hiba-keresési költségekre

 

Egyéb kiegészítő szabályozások

Eszközök kompatibilitására vonatkozó korlátozások:
A cégünknél szoftver nélkül, vagy csak operációs rendszerrel megvásárolt termékekre vonatkozóan egyéb szoftverekkel kapcsolatos kompatibilitási szempontból reklamációt csak akkor fogad el, ha Megrendelő az adott termékre vonatkozólag:
1. Vásárláskor bekérte a kapcsolódó, részletes termék és operációs rendszer-környezetre vonatkozó specifikációt, és az ott leírtak nem egyeznek meg a leszállított termékre vonatkozóan.
2. A vásárlás, megrendelés előtt a termékre vonatkozólag a felhasználó által telepítendő szoftverről részletes specifikációt küldött és egyeztetett a Kiosksystems Kft. technikai támogató személyzetével, továbbá követelménylistát specifikációs dokumentumban rögzítették.
A Kiosksystems Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát arra az esetre, ha a vevő által megadott szoftver/hardver specifikációnak az alaptermék nem felel meg, vagy a gyártó által további szoftveres vagy hardveres beavatkozásokat tesz szükségessé a specifikációnak történő utólagos megfeleltetésére.
Vevő kérésére a Kiosksystems Kft - saját nemesvámosi telephelyén - a megrendelést megelőzően biztosít kompatibilitási teszt elvégzéséhez a megvásárlásra kerülő berendezéssel 100%-ban megegyező tesztkörnyezetet. Az itt felmért kompatibilitási problémák kezelésének módját és esetleges többlet-díjazás igényét a felek a megrendelést megelőzően tisztázhatják. Megrendelést követően a kompatibilitási problémák megoldását a Kiosksystems Kft. minden estben a rendelési értéken felül fizetendő, megrendeléshez kapcsolódó pótmunkák címén kiszámlázza. A számlázás alapja az esetlegesen felhasznált további alkatrészek listaára, vagy cserélt alkatrészek árkülönbözete, illetve a mindenkori aktuális munkadíjak egységára.
A hardver termékeken futtatott és nem a Kiosksystems Kft. által beszerzett/biztosított szoftver meghibásodása, (áramszünetből történt összeomlása) nem garanciális esemény. Fentiekre visszavezethető esetekre a Kiosksystems Kft. nem kötelezhető a hiba garanciális elhárítására.

Termék gyártási dokumentációk

A Kiosksystems Kft. valamennyi gyártott termék leszállításával egyidejűleg a következő dokumentumokat adja át:
- megfelelőségi gyártói nyilatkozat
- termék üzembehelyezési és használati útmutató
Kiosksystems Kft. minden gyártási tevékenységhez kapcsolódó további dokumentációt (pl.: gyártási dokumentumok, külső tanúsító által alátámasztott tanúsítványok, gyártási tervek, műszaki leírások, szoftver dokumentációk, telepítési leírás stb.) kizárólag a megrendelés előtt előre egyeztetett formában és külön megállapodás szerint ad át a Megrendelő részére.
Bármilyen gyártott termékhez vagy nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentációt, amely nyomtatott formában az 5db A4 oldalt meghaladja, kizárólag elektronikus formában adunk át. Nagyobb terjedelmű dokumentációk nyomtatott formában történő átadásra egyedi árajánlat alapján van lehetőség.

Vásárlási feltételek

Webáruházunkban természetes személyeket (értsd: magánszemélyket) nem áll módunkban kiszolgálni. Kizárólag cégektől vagy egyéni vállalkozóktól fogadunk el megrendelést. A megrendelés csak akkor érvényes, ha vállalkozása adószámát is megadja, ami a számlázáshoz szükséges.


Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

Webáruház készítés